+48 600 325 500  |     |  Strefa B2B

Własny tekst

Koszyk (0) 0,00 zł

Podsumowanie koszyka(0)

W koszyku nie ma jeszcze produktów
Razem (brutto) 0,00 zł

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem www.e-markat.pl

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep e-Markat działający pod adresem www.e-markat.pl  prowadzony jest przez:

MARKAT Sp.z o.o.

Brody 666

34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Tel.: +48 600 325 500

www.markat.com.pl

kontakt@e-markat.pl

NIP 551-23-12-797

Nr konta PLN: Bank PEKAO S.A

95 1240 4748 1111 0000 4880 5786

2. Zamówienia w sklepie mogą składać wyłącznie osoby pełnoletnie

3. Wszystkie Towary udostępnione w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały zgodnie z obowiązującym przepisami prawa wprowadzone na rynek polski. 

4. Sprzedawca w ramach prowadzonego Sklepu internetowego świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422) w zakresie przesyłania Newslettera i prowadzenia Konta.

 

§ 2

Warunki składania zamówienia, zawarcie umowy i jej realizacja.

1. W celu złożenia zamówienia Kupujący założy Konto w Sklepie Internetowym lub skorzysta z zakupu bez logowania wypełniając formularz. W obu wypadkach należy wypełnić odpowiedni elektroniczny formularz podając następujące dane: imię, nazwisko, płeć, adres (ulica, numer domu, kod pocztowym, miasto), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, opcjonalnie datę urodzenia. W przypadku przedsiębiorców zakres danych poszerzony jest o firmę przedsiębiorcy oraz jego NIP. W procesie rejestracji Klient samodzielnie ustala i wprowadza hasło, które umożliwia dostęp do Konta. Adres poczty elektronicznej podany przez Klienta przy założeniu Konta stanowi login. 

2. Po założeniu konta Klient otrzyma od Sprzedawcy powiadomienie na adres poczty elektronicznej o zarejestrowaniu jego Konta i możliwości składania zamówień w Sklepie internetowym. Klient po zalogowaniu się na Konto może zmienić podane dane. 

3. Zamówienia w sklepie internetowym Klient może składać wyłącznie poprzez stronę internetową 

www.e-markat.pl

4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest do: 

a) wyboru zamawianego Towaru poprzez jego umieszczenie w Koszyku; 

b) wyboru sposobu dostawy według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji jednocześnie godząc się na koszty przesyłki widoczne i zależne od określonego sposobu dostawy 

c) wskazanie adresu dostawy, jeżeli jest inny niż został podany przez Klienta w formularzu rejestracji Konta; 

d) wyboru sposobu płatności według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji. 

5. Wszystkie ceny Towarów podane w Sklepie internetowym są wyrażone w złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 

6. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. 

7. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku. 

8. Przed złożeniem zamówienia Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia. 

9. Zamówienie w Sklepie internetowym zostaje złożone wtedy gdy klient dokona wyboru sposobu dostawy (akceptacja kosztów przesyłki) oraz określi w jaki sposób dokona zapłaty za wybrany towar i kliknie „potwierdź zamówienie”. Potwierdzenie skutkuje złożeniem oferty zakupu Towaru objętego treścią zamówienia. 

10. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy powiadomienie na adres poczty elektronicznej zawierające informacje dotyczące treści złożonego zamówienia. Powiadomienie to stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę oferty Klienta dotyczącej zakupu Towaru na warunkach określonych w zamówieniu.

11. W wyjątkowych sytuacjach, gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, poinformuje o tym niezwłocznie Klienta, który ma prawo dokonać wyboru i wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia lub zrezygnować z całego zamówienia. 

12. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, kiedy Klient otrzyma od Sprzedawcy na adres swojej poczty elektronicznej powiadomienie potwierdzające realizację zamówienia. 

13. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych Klienta poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem lub podane przez niego dane okażą się nieprawdziwe lub nieaktualne. Poprzez brak możliwości nawiązania kontaktu z Klientem rozumie się nieudzielenie przez niego odpowiedzi w terminie 7 dni od daty wysłania do niego e-maila na adres jego poczty elektronicznej lub SMSa na podany przez niego numer telefonu. 

14. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w terminie podanym w opisie poszczególnych produktów.

15. Potwierdzeniem dokonania zakupu w przypadku Konsumentów jest paragon. Na życzenie Konsumenta Sprzedawca wystawi fakturę VAT. Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić drogą e-mail max na 3 dni przed końcem terminu realizacji podanego w opisie przedmiotu 

§ 3

Sposób i termin zapłaty.

1. Klient za zakupione w Sklepie internetowym Towary może dokonywać płatności w następujący sposób: 

a) przelewem na konto sprzedawcy – dane do przelewu klient otrzyma w e-mailu potwierdzającym zamówienie. Dane do przelewu dostępne są również na stronie głównej sklepu z zakładce PŁATNOŚCI

b) za pobraniem

c) Płatność kartą kredytową lub szybkim przelewem.

2. W przypadku dokonania wyboru przez Klienta sposobu zapłaty „za pobraniem” zobowiązany jest on do poniesienia dodatkowej opłaty. Jej wysokość wskazana jest w trakcie składania zamówienia podczas wyboru tej formy płatności. 

3. Klient nie może łączyć różnych sposobów płatności dokonując zapłaty za zakupione Towary objęte jednym zamówieniem. 

4. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za pobraniem zapłata za zakupiony Towar następuje w momencie dostarczenia zakupionego Towaru. Dostarczenie może odbyć się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przez transport własny sprzedawcy. O sposobie dostarczenia Kupujący zostanie powiadomiony przed dostawa.

§ 4

Sposób dostawy Towaru/Miejsce spełnienia świadczenia.

1. Zamówiony Towar dostarczany jest do Klienta zarówno przez firmę kurierską jak i dowożony jest transportem własnym Sprzedawcy. O sposobie metody dostarczenia decyduje sprzedający mając na względzie dobro transakcji.

2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera (kierowcy), Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie w którym dostarczony został zakupiony Towar nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera (kierowcy) sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z pracownikiem sklepu pod numerem telefonu +48 600 325 500 lub droga elektroniczna na adres kontakt@e-markat.pl w celu wyjaśnienia sprawy. 

3. Miejscem spełnienia świadczenia wynikającego z zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą umowy sprzedaży jest miejsce, do którego Sprzedawca zgodnie z treścią złożonego przez Klienta zamówienia zobowiązany jest dostarczyć zakupiony Towar. 

§ 5

Odpowiedzialność za Towar. Procedura reklamacyjna.

1. Sprzedawca oferuje kupującemu towar nowy , nieuszkodzony i wolny od wad. Przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia zakupionego Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jego wydania Klientowi. 

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w art. 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.). 

3. Sprzedawca informuje że na Towary zakupione przez Klienta w Sklepie internetowym jest udzielana gwarancja przez ich producentów. 

4. Jeżeli Klient nie zaznaczy inaczej Sprzedawca przyjmuje domniemanie, że jest on Konsumentem i rozpatrzy jego reklamację według zasad obowiązujących Konsumentów. 

5. W przypadku stwierdzenia wady Towaru Klient może złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres kontakt@e-markat.pl lub pisemnie na adres MARKAT Sp.z o.o., Brody 666, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

6. Klient składając reklamację powinien co najmniej podać informacje: rodzaj stwierdzonej wady, żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową poprzez jego naprawę albo wymianę na nowy, bądź oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, sposób powiadomienia go o rozpatrzeniu reklamacji, dane kontaktowe Klienta składającego reklamację w zakresie, w jakim są one konieczne do powiadomienia o rozstrzygnięciu reklamacji przez Sprzedawcę. 

7. Klient wysyłając reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisma, zawierającego co najmniej następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, adres zamieszkania albo adres e-mail, datę nabycia Towaru, opisaną wadę, żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową poprzez jego naprawę albo wymianę na nowy, bądź oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy oraz wskazać w jaki sposób ma zostać powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji. 

8. Do zgłoszonej reklamacji Klient powinien dołączyć reklamowany towar oraz przedstawić dowód potwierdzający jego zakup. 

9. Klient zostanie powiadomiony o decyzji Sprzedawcy w sprawie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia w sposób wskazany przez Klienta przy zgłoszeniu reklamacji. 

10. Klient zobowiązany jest stosować się do załączonych do Towaru zasad pielęgnacji i użytkowania. 

11. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może skontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie pod numerem +48 600 325 500 lub złożyć zapytanie droga e-mail pod adres kontakt@e-markat.pl.

 

§ 6

 Dostawa Towaru i reklamacje na uszkodzenia mechaniczne

1. Sprzedający dostarcza Towar za pośrednictwem firmy kurierskiej lub własnym transportem.

2. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia przesyłki o wadze powyżej 30kg ( w przypadku mebli większość paczek wagę ta przekracza). Kierowca również nie jest zobowiązany do wnoszenia paczek do mieszkania klienta i pomoc zależy wyłącznie od jego dobrej woli.

3. W przypadku dostawy firma kurierską (dotyczy również dostawy transportem własnym Sprzedającego) Kupujący ma obowiązek sprawdzenia przesyłki czy nie uległa ona uszkodzeniu w czasie transportu (Każda przesyłka jest ubezpieczona) Jeżeli kupujący znajdzie uszkodzenie powinien w obecności kuriera spisać protokół szkody, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzeń. UWAGA – PROTOKÓŁ MUSI BYĆ SPORZĄDZONY ZGODNIE ZE STANEM FAKTYCZNYM. Wymiana lub naprawa Towaru z tytułu reklamacji na szkodę mechaniczna będzie rozpatrywana tylko na podstawie spisanego protokołu szkody. Odebranie przesyłki jest jednoznaczne z potwierdzeniem ze towar odebrano wolny od wad mechanicznych mogących powstać w transporcie. W takim przypadku Sprzedający nie uzna reklamacji na wady wynikające z uszkodzeń mechanicznych. Wtedy klient może sam dochodzić roszczeń w firmie przewozowej.

JEŚLI OPAKOWANIE PRZESYŁKI WYRAŹNIE NOSI ZNAMIONA USZKODZENIA W TRANSPORCIE KLIENT MA PRAWO ODMÓWIĆ JEJ PRZYJĘCIA I SPISAĆ PROTOKÓŁ SZKODY (POWÓD ODMOWY – USZKODZENIE W STOPNIU ZNACZNYM).

4. Pamiętaj za uszkodzenia podczas transportu odpowiada przewoźnik (firma kurierska). My jako sklep towar nadaliśmy nienaruszony. Podstawą tego jest samo nadanie towaru kurierowi, który podpisał fakt odbioru nieuszkodzonej przesyłki.

5. Po spisaniu protokołu szkody Klient chcący zgłosić reklamacje do Sprzedającego (a nie do firmy przewozowej) zobowiązany jest wysłać droga e-mailem (pod adres kontakt@e-markat.pl) lub listownie (MARKAT Sp.z o.o., Brody 666, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska) protokół szkody oraz reklamacje wraz z sugestią sposobu jej załatwienia.

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

7. Jeżeli sprzedawca uzna reklamację towar zostanie doprowadzony do stanu pełnowartościowego (wymiana elementów na nowe, wymiana towaru) lub w przypadku gdy naprawa nie będzie możliwa Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość ceny jaką zapłacił za towar łącznie z poniesionymi kosztami transportu. Realizacja reklamacji nastąpi w ciągu 30 dni.

W przypadku uznania reklamacji i wymiany towaru na nowy – koszt przesyłki uszkodzonego towaru oraz wysyłki nowego poniesie Sprzedający.

§ 7 

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ustawy o prawach konsumenta (dz. U. 2014 poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno zostać złożone Sprzedającemu w terminie 14 dni od daty, w której Konsument wszedł w posiadanie Towaru. Termin do złożenia oświadczenia jest zachowany, jeżeli zostało ono wysłane Sprzedawcy przed upływem wskazanego terminu. 

3. Oświadczenie Konsumenta może być sformułowane w sposób dowolny, jednak z jego treści powinna wynikać wola jednoznacznego odstąpienia od umowy sprzedaży. Oświadczenie powinno wskazywać imię i nazwisko Konsumenta, numer umowy/zamówienia, wskazanie Towaru, od którego zakupu odstępuje Konsument . W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej również podpis osoby składającej oświadczenie. 

4. Konsument do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy może posłużyć się oświadczeniem, które znajduje się na stronie www.e-markat.pl. Konsument może w każdym momencie trwania procesu zamówienia złożyć droga elektroniczna lub telefonicznie prośbę o przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Posłużenie się wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta nie jest obowiązkowe. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane Sprzedawcy pisemnie na adres MARKAT Sp.z o.o., Brody 666, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. 

6. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy uważa się ją za niezawartą. W takiej sytuacji Konsument zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy zakupionego Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy poprzez jego odesłane do magazynu na adres: MARKAT Sp.z o.o., Brody 666, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy przed jego upływem odesłanie zakupionego Towaru. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Przesyłki ze zwrotem Towaru nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę. 

7. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi, który odstąpił od umowy wszystkie dokonane przez niego płatności związane z zakupem Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem otrzymania od Konsumenta z powrotem zakupionego Towaru. Zwrot płatności dokonany zostanie przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument udzieli wyraźnej zgody na inny sposób płatności, który nie będzie wiązał się jednak dla niego z ponoszeniem dodatkowych opłat. 

8. Konsument, który odstąpił od umowy w trybie określonym w niniejszym paragrafie jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania. 

§ 8

Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogę elektroniczną w ramach Sklepu internetowego.

1. Sprzedawca zobowiązuje się podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Sklepu internetowego. 

2. Zawarcie umowy na świadczenie przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną w zakresie: 

a) wysyłania Newslettera - w przypadku Klientów, którzy posiadają lub zakładają Konto, wymagane jest dodatkowe zarejestrowanie się w formularzu „Zamów Newsletter”. Klienci, którzy nie posiadają Konta mogą zarejestrować się poprzez wypełnienia formularza “Newsletter” na podstronie „Newsletter” danych podając następujące dane: imię nazwisko, płeć, adres poczty elektronicznej. Podanie danych zaznaczonych gwiazdką jest obowiązkowe. Klient może zrezygnować z takiej usługi w każdej chwili poprzez wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym polegające na zaznaczenie pola „Rezygnuję z Newslettera” na podstronie „Moje konto” lub w każdym wysłanym przez Sprzedawcę Newsletterze; 

b) prowadzenia Konta – wymaga założenia Konta na zasadach określonych w § 2 pkt. 1 Regulaminu. Klient może zrezygnować w usługi prowadzenia Konta poprzez wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym, polegające na zgłoszeniu tego faktu pod adresem www.e-markat.pl. W takim przypadku Sprzedawca zaprzestanie świadczenia usługi prowadzenia Konta, które stanie się nieaktywne. Klient utraci dostęp do danych zawartych na Koncie. 

3. Klient ma prawo zgłosić reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego oraz świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną. Reklamacja może zostać zgłoszona Sprzedawcy przez Klienta poprzez wysłanie jej pocztą na adres: kontakt@e-markat.pl lub droga pocztowa na adres MARKAT Sp.z o.o., Brody 666, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia. Klient zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w formie w jakiem reklamacje złożył. Opisana w niniejszym punkcie procedura reklamacyjna nie ma zastosowania do reklamacji z tytułu rękojmi za wady Towarów zakupionych przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

4. Konsument ma prawo odstąpić od umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie Konta lub wysyłanie Newslettera) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane Sprzedawcy pocztą na adres sprzedawcy lub e- mailem na adres kontakt@e-markat.pl. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy znajduje się na stronie www.e-markat.pl. Niezależnie od prawa do odstąpienia od umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną ma on prawo w każdej chwili wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia na zasadach określonych w pkt. VII.2 Regulaminu. 

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego. 

2. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia. 

3. W trakcie składania, realizacji i rozliczeń zamówienia Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym. 

4. Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawartych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie. 

5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku możliwości zawarcia ugodowego rozstrzygnięcia sporu każda ze stron będzie uprawniona do skierowania sprawy do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego. 

6. Dodatkowych informacji na temat różnych aspektów zamówienia i jego realizacji udzieli Klientowi sprzedawca lub osoba przez niego zatrudniona pod numerem tel +48 600 325 500. 

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.e-markat.pl. Zmiany Regulaminu nie naruszą praw Klienta, które nabyli przed datą wejścia w życie nowych zapisów Regulaminu. 

8. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

POTWIERDZENIE ZAKUPU W SKLEPIE OZNACZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU


Formularz reklamacji
Formularz odstąpienia od umowy